Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), i članka 14.

Zakona o sportu (NN br. 71/06.) i članka 27. Statuta od 24.10.2005. Atletskog kluba

«MAXIMVS» Poreč, Skupština Udruge je na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2015. godine

usvojen je

ATLETSKOG KLUBA „MAXIMVS“ POREČ

OSNOVNE ODREDBE

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i zastupanju Atletskog kluba

«MAXIMVS» Poreč (u daljnjem tekstu: Udruga); izgledu pečata; o ciljevima i područjima

djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja

javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima,

obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa

članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu,

ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka

mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; međusobnim pravima i obvezama Udruge i

ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja

imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu

rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za

Udrugu.

Naziv udruge je: Atletskog kluba «MAXIMVS» Poreč

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Skraćeni naziv udruge na hrvatskom jeziku je: AK MAXIMVS

Sjedište Udruge je u Poreču u ulici Nikole Tesle 16.

Odluku o adresi sjedišta i promjeni adrese sjedišta donosi Predsjednik.

Udruga, Atletski klub «MAXIMVS» Poreč, upisana je u Registar Udruga i Registar sportskih

djelatnosti pri Uredu državne uprave u Istarskoj županiji i ima svojstvo pravne osobe.

Udruga Atletski klub «MAXIMVS» Poreč je neprofitna pravna osoba.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je:okruglog oblika promjera 30 mm sa upisanim punim nazivom „Atletski klub

«MAXIMVS» Poreč“ sa siluetom tijela u pokretu koji se nalazi na atletskoj stazi.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe

za zastupanje Udruge.

CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja atletskog sporta na području

Grada Poreča i uopće.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području sporta.

Cilj udruge je da svojim djelovanjem pridonosi:

 razvitku i promicanju atletike na području Grada Poreča,

 poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih

rezultata,

 razvitku atletike u dječjem uzrastu i među mladeži,

 promicanju odgojnih funkcija atletike kao sporta, sportskog ponašanja, međusobnog

razumijevanja, tolerancije i odgovornosti svih članova udruge,

 širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta,

 nultoj toleranciji prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti.

Djelatnosti Udruge su:

 organiziranje aktivnosti svojih članova, poticanje i promicanje atletike u skladu s

nacionalnim programom atletike, osobito atletike djece, mladeži, studenata i osoba s

invaliditetom,

 brine o kategoriziranim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihov daljnji

razvoj,

 sudjeluje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša,

  potiče i promovira atletiku,

 sudjeluje u organizaciji sustava natjecanja na teritorijalnoj razini na području za koje

je osnovana, te sudjeluje u takvom natjecanju;

 obavlja i druge poslove i zadaće vezane uz atletiku određene ovim Statutom i

zakonima.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim

Statutom, poimence:

 pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim

izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

 javnim priopćavanjem.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba upisom u Registar članova koji

vodi Tajnik Udruge.

Postoje sljedeće kategorije članstva: redovni, pridruženi i počasni članovi.

Redovni članovi Udruge aktivno sudjeluju u svim aktivnostima Udruge, sudjeluju u

odlučivanju u radu Skupštine te mogu birati i biti izabrani.

Pridruženi članovi mogu postati fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju Statut Udruge, a žele

se povremeno uključiti u rad Udruge te sudjelovati u realizaciji pojedinih projekata i

djelatnosti. Pridruženi članovi imaju sva članska prava i obveze, s izuzetkom prava da glasuju

i budu birani, odnosno imenovani u tijela Udruge.

Počasni član je građanin koji svojim djelovanjem, donacijama i na drugi način doprinosi

uspjehu Udruge, odnosno njegovoj afirmaciji i društvenom životu

Popis članova vodi se elektronički i pisano, a obavezno sadrži podatke o osobnom imenu

(nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kontakt broju telefona i

mail adresi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova je uvijek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov

zahtjev.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

- bavljenje aktivnostima Udruge

- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge

- čuvanje i podizanje ugleda Udruge

- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

- plaćanje članarine

Članstvo u Udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom

- isključenjem

- smrću člana

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku

od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka

Skupštine o iskjučenju je konačna.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko protekom tri mjeseca nakon

isteka godine u kojoj je članarina trebala biti plaćena ne izvrši obvezu plaćanja članarine

Prestanak članstva zbog bilo kojeg razloga predviđenog ovim Statutom, osim u slučaju smrti

člana, ne isključuje obvezu bivšeg člana udruge da podmiri i ispuni sve svoje obveze prema

Udruzi koje su nastale ili su preuzete prije dana prestanka članstva.

Članovi koji svojim radnjama, izjavama ili na neki drugi način ugroze interese i/ili ugled

Udruge, krše odredbe ovog Statuta ili zloupotrebljavaju ovlasti i položaj podliježu stegovnoj

odgovornosti.

Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti članova Udruge pokreće Predsjednik Udruge

na vlastiti zahtjev ili na traženje Upravnog odbora, a stegovni postupak vodi Upravni odbor.

Zbog povreda prava i obveza, članu Upravni odbor može izreći:

- opomenu

- isključenje iz članstva Udruge

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i međunarodne udruge. Odluku o

udruživanju donosi Skupština.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Spor/sukob interesa postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima

članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona

odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova

udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeće određuju se pravilnikom koji donosi

Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona

o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se

podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured,

nezadovoljan član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti

odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u

registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

Tijela udruge su:

 Skupština,

 Upravni odbor,

 Predsjednik

 Dopredsjednik

 Tajnik

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni

redovni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba

ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe redovne članice

nije propisan drukčiji uvjet zastupanja.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u

tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto

održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red

sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne

sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je

predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja

sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje

upisana u Registar udruga ili 3 člana udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka

mandata tijelima udruge.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Dopresjednik Udruge

obavljati će dužnosti Predsjednika.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivi

Udruge.

Skupština može donositi valjane odluke ako je na sjednici Skupštine nazočna najmanje

polovina od svih redovnih članova Udruge (kvorum). Ako nema kvoruma, pričekat će se 30

minuta. Ako ni tada nema kvoruma, Skupština se odgađa za najmanje 8 (osam) dana sa istim

dnevnim redom.

Prilikom odlučivanja na Skupštini Udruge svaki nazočni član odlučuje s jednim glasom.

Odluke se donose običnom većinom glasova nazočnih redovnih članova Udruge, osim odluka

o promjeni Statuta i o prestanku Udruge, koje se donose 2/3 većinom glasova nazočnih

redovnih članova Udruge.

Glasuje se javno, podizanjem ruke. U posebnim slučajevima, ako javnim glasovanjem 2/3

glasova nazočnih redovnih članova Udruge tako odluči, o pojedinom pitanju može se

glasovati tajno putem glasačkih listića.

Skupština Udruge:

- utvrđuje politiku rada Udruge,

- usvaja Statut Udruge te njegove izmjene ili dopune,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za

prehodnu kalendarsku godinu,

- usvaja godišnje financijsko izvješće,

- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

- izabire i opoziva likvidatora udruge,

- bira i razrješava Upravni odbor, predsjednika, dopredsjednika i tajnika,

- bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,

- imenuje i opoziva likvidatora Udruge,

- daje smjernice za rad Udruge,

- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,

- donosi odluke o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge)

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela

udruge.

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice

Skupštine.

Upravni odbor ima 3 člana. Predsjednik i dopredsjednik članovi i tajnika. Predsjednik Udruge

je i predsjednik Upravnog odbora.

Za svoj je rad Upravni odbor odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je

odgovoran za svoj rad Skupštini i Predsjedniku.

Ako mandat pojedinog člana Upravnog odbora iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka roka,

Predsjednik će predložiti Skupštini novog kandidata za člana Upravnog odbora do isteka

mandata tog Upravnog odbora. Ovaj prijedlog Skupština razmatra na svojoj prvoj narednoj

sjednici.

Upravni odbor:

- djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge,

- izvršava zaključke i odluke Skupštine,

- daje smjernice za rad udruge,

- predlaže financijski plan i završni račun,

- prihvaća i upućuje Skupštini na razmatranje izvješća o svom radu, kao i druge materijale

pripremljene za sjednicu Skupštine,

- odlučuje o ostvarivanju suradnje Udruge sa domaćim i međunarodnim pravnim subjektima u

svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge,

- bira i imenuje svoje predstavnike i zastupnike u organizacije i udruženja čiji je udruga član

ili u čijem radu sudjeluje,

- odlučuje o pripremi i organiziranju radnih, stručnih i drugih skupova s tematikom vezanom

uz djelokrug udruge,

- odlučuje o visini plaće zaposlenika udruge, naknadama za povremeni rad po ugovoru te

nagradama za volonterski rad i rad u tijelima udruge,

- odlučuje o dodjeli priznanja članovima i drugm fizičkim i pravnim osobama koje su

zaslužne za posebna postignuća Udruge,

- odlučuje o obavljanju stručnih poslova za udrugu,

- odlučuje o visini članarine,

- donosi odluke o isključenju članova iz Udruge

- odlučuje o drugim pitanjima iz područja djelovanja udruge ili koja su od interesa za članove

udruge.

Upravni odbor odluke donosi većinom glasova.

Izvršne funkcije i duge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika bira i dužnosti razrješava Skupština Udruge na mandat od četiri (4) godine, i ista

osoba može biti ponovno izabrana na dužnost predsjednika udruge.

Predsjednik:

 zastupa Udrugu,

 saziva Skupštinu Udruge,

 rukovodi radom Skupštine Udruge,

 vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,

 odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

 utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta, koji se podnose Skupštini na razmatranje i

prihvaćanje,

 brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

 upravlja imovinom Udruge,

 podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

 brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,

 nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

 sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,

 dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

 pokreće stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti članova

 odlučuje o promjeni naziva udruge,

 odlučuje o promjeni adrese udruge,

 obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje

Dopredsjednik.

Dopredsjednika udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, Dopredsjednik ima ovlasti sklapanja ugovora i

poduzimanja pravnih radnji u ime i za račun Udruge.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-

administrativnih poslova Udruge.

Tajnik Udruge vodi Registar članova.

Kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge, Tajnik ima ovlasti sklapanja ugovora i

poduzimanja pravnih radnji u ime i za račun Udruge.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati

stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za

koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Udruga može raspolagati svojom imovinom u svrhu ostvarivanja ciljeva i obavljanja

djelatnosti definiranih Statutom Udruge, u skladu sa Zakonom.

Imovinu Udruge čine:

- novčana sredstva, koja su stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

- novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i

proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i fondova i/ili inozemnih

izvora

- pokretne stvari,

- nekretnine,

- druga imovinska prava.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na

razmatranje i prihvaćanje.

PRESTANAK RADA UDRUGE

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka djelovanja Udruge, imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi sa

istim ili sličnim statutarnim ciljevima, a o tome kojem će tijelu ili organizaciji pripasti odluku

donosi Skupština.

Imovina se ne može dijeliti osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za

zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku

postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova

Skupštine Udruge.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva iz redova članova Skupština.

Likvidator nema mandat.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka

upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka

likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune Statuta Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja prisutnih

članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredbi ovih izmjena i dopuna Statuta Udruge daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Poreču, 19. ožujka 2015. godine
PredsjednikAK “Maksimvs” Poreč